Sơ đồ tư duy Tony Barry Buzan

Ngày đăng : 17.08.2016 13:55
Sơ đồ tư duy của Tony & Barry Buzan gồm 5 mục đích chính:
1. Tư duy mở rộng.
2. Kích thích tư duy của chính bạn.
3. Kiểm soát sự tự duy bản thân.
4. Trải nghiệm thiết thực về tư duy mửo rộng.
5. Mang đến sự thách thức và khám giá vũ trụ.

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến