Bài tập mệnh đề và tập hợp Thầy Diệp Tuân

Ngày đăng : 03.11.2020 03:41
NỘI DUNG TÀI LIỆU, gồm:
Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.

+ Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề.
+ Dạng 2. Mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 3. Phủ định của mệnh đề.
Bài 2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học.
+ Dạng 1. Điều kiện cần và điều kiện đủ.
+ Dạng 2. Phương pháp chứng minh mệnh đề.
[ads]
Bài 3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 1. Xác định tập hợp.
+ Dạng 2. Các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 3. Đoạn – khoảng – nữa khoảng.
+ Dạng 4. Tập con – tập bằng nhau.
+ Dạng 5. Sử dụng biểu đồ ven để giải toán.
Bài 4. Số gần đúng và sai số.
+ Dạng 1. Sai số tương đối – sai số tuyệt đối.
+ Dạng 2. Số gần đúng – chữ số chắc.
Bài 5. Tổng ôn chương i.
TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến