[Chương 4]-Bài 1-Bất đẳng thức và bất phương trình

Ngày đăng : 25.03.2020 16:09

Câu 3 - BTSGK Đại Số 10, trang 79
a) Chứng minh (b - c)2< a2
b) Từ đó suy ra: a2+ b2+ c2 < 2(ab + bc + ca)

Video giải chi tiết: Thầy Đinh Hiếu Đức

0

Hỗ Trợ Trực Tuyến