Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Ngày đăng : 03.11.2020 03:56
NỘI DUNG TÀI LIỆU, bao gồm:

Vấn đề 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.

+ Phần 1. Bài tập tự luận.
+ Phần 2. Bài tập trắc nghiệm.
Vấn đề 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng toán 1. Phần tử của tập hợp và cách xác định tập hợp.
+ Dạng toán 2. Tập hợp con và tập hợp bằng nhau.
+ Dạng toán 3. Các phép toán trên tập hợp.
Vấn đề 3. Các phép toán trên tập hợp số.
+ Dạng toán 1. Biểu diễn tập hợp số.
+ Dạng toán 2. Các phép toán trên tập hợp số.
+ Dạng toán 3. Các bài toán tìm điều kiện của tham số.
Vấn đề 4. Số gần đúng và sai số.
Phần 1: Bài tập trắc nghiệm.
Phần 2: Đáp án và hướng dẫn chọn đáp án.
TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:
0

Hỗ Trợ Trực Tuyến